Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz        Powrót do strony głównej

zmień styl:
standard
czytaj opis
edycja
kolizje
podaj zakres dat (w formacie 16-07-2018)
od do

znaleziono w 25 warstwach 1534 planowanych inwestycji i remontów, w tym 1464(95.4%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (1534-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz
wykres na osi czasu
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
918 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Huby Moraskie 
 
Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby Moraskie 
Budowa kanalizacji sanitarnej: grawitacja: D 200 mm - dł. ca. 5727 m D 250 mm - dł. ca. 425 m D 300 mm - dł. ca. 141 m D 350 mm - dł. ca. 442 m D 400 mm - dł. ca. 717 m, ruroci±g tłoczny: D 125 mm - dł. ca. 254 m Budowa przepompowni ¶cieków P7. Budowa przył±czy kanalizacyjnych, około 102 szt. 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
4 
2017-11-28 08:35:16 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-10-01
2019-02-28 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
919 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Hulewiczów 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, Drwęskiego 
I etap - wybudowaniem brakuj±cego fragmentu w ul. Obornickiej do wysoko¶ci ul. Hulewiczów + wodoci±g w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE  
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
5 
2018-04-10 14:39:45 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
922 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Janikowska 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w rejonie ul. Janikowskiej 
II etap (1250 m sieci + 9 szt. przył±czy)  
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-08-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
924 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Jarowa 
Jarowa 
Poznań - sieć wodoci±gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci±gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie  
2015-10-26 09:36:32 
artrut 
4 
2018-04-10 14:44:20 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
zakończone 
2016-08-01
2018-06-15 


->kolizje
928 

edycja
wszystkie odcinki zadania
od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej (Głogowska, Ostatnia, Leszczyńska, Opolska, Żabikowska, Samotna) 
Przepompownię ¶cieków projektuje się przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej z ul. Klinkierow±. Przebieg projektowanego ruroci±gu tłocznego przewiduje się od projektowanej przepompowni ¶cieków przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej z ul Klinkierow±, pod ul. Głogowsk± wzdłuż ul. Ostatniej, do skrzyżowania z ul. Leszczyńsk±, następnie dalej wzdłuż ul. Leszczyńskiej, aż do ul. Opolskiej w Poznaniu, następnie przechodzi do ul. Żabikowskiej w Luboniu. W pasie drogowym ul. Żabikowskiej projektuje się komorę rozprężn± KRs i komorę spiraln± KSs na kanale grawitacyjnym pełni±cym również funkcję rozprężn±. Wł±czenie kanału grawitacyjnego przewiduje się do istniej±cego kanału grawitacyjnego DN1200 zlokalizowanego wzdłuż drogi eksploatacyjnej autostrady A2. Następnie od istniej±cej, komory Saistn na kanale DN1400 w rejonie drogi eksploatacyjnej autostrady A2, do ul. Samotnej projektuje się kanał grawitacyjny z rur GRP DN1400 – na odcinku ok. 15 m projektuje się przej¶cie pod ciekiem Górczynka, dwoma równoległymi kanałami DN1000 każdy. Ostatecznie po przej¶ciu pod torami kolejowymi, wł±czenie kanału grawitacyjnego DN1400 projektuje się do komory S1 istniej±cej w ul. Samotnej. 
Poznań - kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej 
Etap I - na odc. od ul. Samotnej do autostrady A2: - budowa kanału DN1400 L=1122m, - budowa kanału DN1000 L=28m, - budowa kanału DN250 L=15m, - zamulenie istniej±cego kanału DN1000 L=1050m - budowa drogi eksploatacyjnej. Etap II - na odc. od autostrady A2 do ul. Głogowskiej: - budowa przepompowni ¶cieków Q=580l/s, - budowa ruroci±gu tłocznego DN600 L=300m, - budowa rurociagu tłocznego DN700 L=2524m, - budowa kanału DN800 L=46m, - budowa kanału DN1000 L=27m. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
5 
2018-03-28 09:26:39 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-03-31
2018-08-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
929 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Juranda 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Juranda 
Budowa 275 m wodoci±gu fi 180 mm z rur PE w ul. Juranda do wysoko¶ci posesji o adresie: ul. Rubież 44  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2018-04-23 15:05:51 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-10-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
930 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i Kaczej 
Wymiana wodoci±gów: DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250 m 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
4 
2017-11-22 11:06:11 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
931 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej 
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył±czami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o ¶rednicy 200mm i długo¶ci ok.425m. Budowa przył±czy do granicy działki - 31szt. o ł±cznej długo¶ci ok. 135m. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2018-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
932 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Karpia 
 
Poznań - modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. Karpiej 
Modernizacja górnej głowicy syfonu  
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
4 
2018-04-09 14:33:45 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
934 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kminkowa 
Kminkowa 
Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap II 
ETAP II Budowa: ruroci±gi tłoczne: DN 90 mm, dł. ok.1456m; DN110mm, dł. ok. 384m; DN180mm, dł. ok. 142m; DN250mm,dł. ok. 1024m; - kanały grawitacyjne:DN 200mm,dł. ok. 5387m; DN250mm, dł. ok. 510m; DN 300mm, dł. ok. 978m; DN 350mm, dł. ok. 1590m; - przepompownie ¶cieków: P8, P9, P10, P11, P21  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-04-30 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
935 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kobylepole 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska 
Budowa wodoci±gu o ¶rednicy DN = 300 mm o długo¶ci l = 1 370 m i o ¶rednicy DN = 150 mm o długo¶ci l = 2170m  
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
4 
2017-11-22 12:18:44 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2017-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
936 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Cytrynowa 
Cytrynowa 
Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniej±cego Kolektora Umultowskiego 
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. ok.1738m na następuj±cych odcinkach: 1. Zachodni odcinek ul. Widłakowej, północny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie drogi odchodz±ce na wschód od ul. Zagajnikowej, ul. ¦lazowa 2. Południowy odcinek ul. Zagajnikowej 3. Droga odchodz±ca na południe od ul. Jasne Błonie 4. Odcinki ul. Pomarańczowej. 5. Odcinek ul. Cytrynowej 6. Rejon między ul. Bożydara a ul. Daktylow±  
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
4 
2017-11-28 09:42:12 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-08-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
937 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Jasne Błonie 
Jasne Błonie  
Poznań - sieć wodoci±gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci±gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie  
2015-10-23 15:42:21 
artrut 
4 
2018-04-16 14:15:05 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-08-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
938 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kopcowa 
Kopcowa 
Poznań - sieć wodoci±gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci±gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie  
2015-10-23 15:58:22 
artrut 
8 
2018-04-16 13:05:26 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
940 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Zygalskiego  
¦wierczewo 
Poznań - sieć wodociagowa na terenie ¦wierczewa 
Budowa wodociagu w ul. Gołuchowskiej, ul. Żerkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygalskiego o ul. Kunickiego o dł. 114 m 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
6 
2018-05-16 13:02:36 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
949 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. Wielkopolska 
Strona północna 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona północna  
Wymiana sieci wodoci±gowej o dł. ok 939 m DN 180 mm z rur PE. W zakresie planowanej inwestycji należy dokonać wymiany istniej±cych przył±czy (15 sztuk) na przył±cza z rur PE. 
2015-10-09 14:09:08 
artrut 
4 
2017-11-28 10:01:14 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
950 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al..Solidarno¶ci 
południowa nitka al. Solidarno¶ci pomiędzy al. Solidarno¶ci 42 (CH Kaufland), a al. Solidarno¶ci 46 (biurowiec MetLife - Winogrady Business Center) 
Poznań - sieć wodoci±gowa w Al. Solidarno¶ci 
Budowa wodoci±gu DN 150 mm o dł. ok. 30 m 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2017-11-28 10:03:00 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
951 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. Solidarno¶ci 
inwestycja punktowa, renowacja komory znajduj±cej się w chodniku przy al. Solidarno¶ci (współrzędne geograficzne: 52°26\`07.8\"N 16°54\`53.1\"E) 
Poznań - komora wodoci±gowa w Alejach Solidarno¶ci 
Modernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000 i 1 zasuwa DN250)  
2015-11-02 12:40:39 
artrut 
5 
2017-11-28 15:09:19 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
zakończone 
2018-01-01
2018-06-30 


->kolizje
952 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Arkońska 
 
Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Starachowickiej i Arkońskiej. 
Budowa kanalizacji sanitarnej DN = 200 mm o długo¶ci 63 m w ulicy Starachowickiej oraz 53 m w ul. Arkońskiej  
2015-10-13 09:04:39 
artrut 
6 
2018-04-16 15:04:54 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
954 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Bałtycka 
odcinek ok. 910,00 m od skrzyżowania z ul. Syreni± w stronę skrzyżowania z ul. Janikowsk± 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ulicy Bałtyckiej 
Renowacja wodoci±gu o ¶rednicy DN = 400 mm o długo¶ci 910 m (rękaw ciasnopasowy), z 2 szt. odpowietrzników, remontem komór, wymiana zasuw na odwodnieniach szt. 2, przełaczenie przył±czy DN = 150 mm szt 2  
2015-09-28 15:27:45 
artrut 
2 
2017-11-28 15:26:38 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
956 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Bazyliowa 
Bazyliowa  
Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap I 
ETAP I Budowa: ruroci±gi tłoczne: DN 90 mm. dł. ok. 442m; DN 110 mm, dł. ok. 262m; DN 125 mm, dł.ok. 449m; DN 250 mm dł. ok. 133m; - kanały grawitacyjne: DN 200 mm, dł.ok. 5775m; DN 300 mm, dł. ok. 1340m; DN600 mm, dł. ok. 1402m; DN 800mm, dł.ok. 1784m; - przepompownie ¶cieków: P15, P16, P22, P24  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 15:28:59 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
957 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Beskidzka 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Beskidzkiej  
Budowa wodoci±gu DN 180mm o dł. ok. 330 m  
2015-10-26 12:40:33 
artrut 
3 
2017-11-28 15:30:39 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
965 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Browarna 
 
Poznań - kanalizacja sanitarna w ul.Radziwoja, Sędziwoja, Browarnej, Mogileńskiej i Mińskiej 
budowa kanału sanitarnegi o ¶rednicy DN = 200 mm o długo¶ci l = 520 m, 11 szt przył±czy 
2015-10-13 11:52:09 
artrut 
3 
2017-11-29 14:20:32 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
967 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Bukowska 
wymiana magistrali w ul. Bukowskiej od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Grochowsk± 
Poznań - magistrala wodoci±gowa w ul. Bukowskiej 
Budowa (wymiana) magistrali wodoci±gowej DN 300 mm, dł. ok. 790 m  
2015-10-23 14:46:31 
artrut 
11 
2017-11-29 14:23:10 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
968 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Le¶nych Skrzatów, ul. Bukowska 
ul. Le¶nych Skrzatów, ul. Bukowska 248-254 
Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Le¶nych Skrzatów i Bukowskiej 248-254 
Projekt i budowa: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o ¶rednicy: * 200mm i długo¶ci ok.360m, * 250mm i długo¶ci ok.270m, * 400mm i długo¶ci ok.225m, - przył±czy do granicy działki - 7 szt. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-29 14:25:54 
             
od 1  (1534-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 1531707171.8383 sec